Algemene voorwaarden

Op elke boeking, gedaan via www.agriturismointoscane.nl, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

A l g e m e n e   v o o r w a a r d e n

A g r i t u r i s m o   i n   T o s c a n e

1. Algemeen

Agriturismo in Toscane, gevestigd te Berkel en Rodenrijs, treedt in deze op als boekingsagent tussen de degene die de accommodatie wil reserveren via Agriturismo in Toscane, hierna te noemen de Reiziger, en de aanbieder van de accommodatie, hierna te noemen de Aanbieder. Agriturismo in Toscane bemiddelt zodoende bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Reiziger en de Aanbieder. Agriturismo in Toscane is geen partij bij deze overeenkomst.

2. Overeenkomst en betaling


a) Zodra de Reiziger van Agriturismo in Toscane een reserveringsbevestiging per e-mail heeft ontvangen en de Reiziger de juistheid daarvan per e-mail heeft bevestigd, is daarmee een overeenkomst tot stand gekomen tussen de Reiziger en de in de reserveringsbevestiging genoemde Aanbieder.
b) Binnen veertien dagen na de datum waarop de reserveringsbevestiging door Agriturismo in Toscane per e-mail aan de Reiziger is verzonden is de Reiziger gehouden tot het voldoen van een aanbetaling van 40% van de in de reserveringsbevestiging genoemde reissom.
c) De resterende 60% van de reissom dient de Reiziger te voldoen uiterlijk vier weken voor de dag waarop het verblijf bij de Aanbieder aanvangt. Deze dag is vermeld in de reserveringsbevestiging.
d) Indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes weken voor aanvang van het verblijf, dient de Reiziger de volledige reissom binnen de door Agriturismo in Toscane in de reserveringsbevestiging gestelde termijn te voldoen.
e) De onder b), c) en d) genoemde betalingen dient de Reiziger te verrichten aan de Aanbieder door overmaking op de in de reserveringsbevestiging genoemde bankrekening.

3. Annulering

a) Indien de Reiziger het verblijf bij de Aanbieder wenst te annuleren, is de Reiziger aan de Aanbieder een gedeelte van de reissom verschuldigd. Indien de Annulering plaats vindt:
– tot tien weken voor aanvang van het verblijf, is de Reiziger 40% van de reissom verschuldigd;
– tussen tien weken en vier weken voor het verblijf, is de Reiziger 75% van de reissom verschuldigd;
– vanaf vier weken voor aanvang het verblijf, is de Reiziger 100% van de reissom verschuldigd.
b) De Aanbieder (en Agriturismo in Toscane namens de Aanbieder) heeft het recht het verblijf van de Reiziger bij de Aanbieder te annuleren in geval van overmacht alsmede indien de Reiziger zijn in artikel 2 genoemde verplichtingen niet nakomt. Indien de Aanbieder (of Agriturismo in Toscane namens de Aanbieder) het verblijf van de Reiziger bij de Aanbieder annuleert, dient het reeds door de Reiziger betaalde gedeelte van de reissom binnen tien dagen na de mededeling van de annulering door de Aanbieder aan de Reiziger te worden gerestitueerd. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Agriturismo in Toscane is Agriturismo in Toscane niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van de Reiziger.

4. Borg

In de informatie over de Aanbieder op de website van Agriturismo in Toscane alsmede in de door Agriturismo in Toscane aan de Klant gestuurde reserveringsbevestiging staat vermeld of betaling van een borg aan de Aanbieder is vereist. Indien een borg betaald moet worden, dient de Reiziger bij aankomst bij de Aanbieder de borg aan de Aanbieder te voldoen. De Reiziger heeft recht op teruggave door de Aanbieder van de borg bij vertrek, onder inhouding van de eventuele kosten van door de Reiziger en/of de zijnen veroorzaakte schade in of aan de accommodatie.

5. Wijziging

De Reiziger kan tot 14 dagen voor aanvang van het verblijf bij de Aanbieder aan Agriturismo in Toscane per e-mail verzoeken de reservering te wijzigen op een ander punt dan in-de-plaatsstelling. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft, probeert Agriturismo in Toscane de gewenste wijziging te effectueren. De kosten voor een wijziging bedragen € 25,00, door de Reiziger te voldoen aan Agriturismo in Toscane binnen zeven dagen nadat Agriturismo in Toscane heeft bevestigd dat het verzoek tot wijziging is ingewilligd. Niet volledige en tijdige betaling van voornoemd bedrag geeft Agriturismo in Toscane het recht het verblijf van de Reiziger bij de Aanbieder te annuleren, zonder recht op restitutie van de reeds betaalde reissom. Agriturismo in Toscane is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het welslagen van het verzoek tot wijziging. Indien de Reiziger als gevolg van het niet kunnen inwilligen van het verzoek tot wijziging de reservering wenst te annuleren, is op die annulering artikel 3 onder a) van toepassing.

6. In-de-plaatsstelling

Voor in-de-plaatsstelling geldt dat de Reiziger zich tijdig voor de aanvang van de overeengekomen verblijfsperiode kan laten vervangen door een ander, onder de volgende voorwaarden:
a) de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
b) het verzoek tot in-de-plaatsstelling wordt uiterlijk 7 dagen voordat het verblijf bij de Aanbieder aanvangt bij Agriturismo in Toscane ingediend per e-mail;
c) de Reiziger is aan Agriturismo in Toscane een vergoeding voor de administratiekosten verschuldigd van € 25,00, aan Agriturismo in Toscane te voldoen voor aanvang van het verblijf bij de Aanbieder. Niet volledige en tijdige betaling van voornoemd bedrag geeft Agriturismo in Toscane het recht het verblijf van de Reiziger bij de Aanbieder te annuleren, zonder recht op restitutie van de reeds betaalde reissom;
d) nadat Agriturismo in Toscane heeft ingestemd met in-de-plaatsstelling zijn zowel de Reiziger als degene die hem vervangt hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de eventueel nog verschuldigde reissom en de onder c) bedoelde administratiekosten.

7. Informatie en website

Agriturismo in Toscane
garandeert dat de omschrijving van de accommodatie van de Aanbieder op haar website en de door Agriturismo in Toscane aan de Reiziger gegeven informatie met zorg tot stand is gekomen. Hoewel Agriturismo in Toscane de accommodatie zelf heeft bezocht, kan het zijn dat de accommodatie op onderdelen afwijkt van de gegeven omschrijving. Agriturismo in Toscane is hiervoor niet aansprakelijk.

8. Aansprakelijkheid tekortkoming Aanbieder

Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Agriturismo in Toscane is Agriturismo in Toscane niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van de tussen de Aanbieder en de Reiziger tot stand gekomen overeenkomst.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de verhouding tussen de Reiziger en Agriturismo in Toscane is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de competente rechter te Rotterdam.